رتبه‌بندی و تحلیل موانع اجرایی حقوق بنیادین کار از دید کارفرمایان با استفاده از روش‌های تحلیل آماری پارامتریک و تکنیک TOPSIS

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد دانشگاه یزد

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علم و هنر یزد

چکیده

در میان اسناد سازمان بین‌المللی کار، مقاوله‌نامه‌ها جایگاه ویژه‌ای دارند، زیرا تکالیف و تعهدات مشخصی را برعهدۀ کشورهای عضو قرار می‌دهند. در میان این مقاوله‌نامه‌ها، آن دسته که به حقوق بنیادین کار مربوط می‌شوند از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردارند. کشورهای عضو در این سازمان از جمله ایران ملزم به اجرای تعهدات مربوطه‌اند. این پژوهش برای اولین بار در ایران، با هدف تحلیل موانع اجرایی حقوق بنیادین کار طراحی شده است. نتایج این پژوهش حاکی است که منع کار کودکان، بالاترین اهمیت را در میان ابعاد حقوق بنیادین کار دارد و نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل اجرایی شدن، در بعد کار کودکان «مقررات دست‌و‌پاگیر»، در بعد کار اجباری «بی‌اعتمادی به دیگر کارگران»، در بعد تبعیض جنسیتی «جو محیط کارگری»، در بعد عدم تساوی افراد «قضاوت‌های ذهنی مدیر»، و در بعد عدم مذاکرۀ جمعی «اتخاذ تصمیمات احساسی» است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ranking and analysis administrative barriers of fundamental principles and rights at work from the perspective of employers by using parametrical analysis and the TOPSIS method

نویسندگان [English]

 • Gholam Reza Bordbar 1
 • Mehdi Mirjalili 2
 • Ashkan Dehghan 2
1 Management P.H.D, Yazd University
2 Industrial Management, M.S, Yazd Art and Science University
چکیده [English]

 ILO, adopted and communicated  several types of document which include Conventions, recommendations, resolutions and statements etc.among all of them, convention has a special place because the members states accept duties and obligations. Among these conventions, those conventions that are related to the fundamental rights of labor had special importance and prestige. Member countries of the Organization like Iran are required to implement the relevant commitments. this study aimed to analyze administrative obstacles of the Fundamental Principles and Rights at Work by getting weight to problems and ranking them. The result of study show that Prohibition of child labor is more important than other aspects of Fundamental Principles and Rights at Work. in aspect of child labor  most important obstacle was "red tape" ,in others categories result was as follow: in lack of collective bargaining most important obstacle was made emotional decisions, in forced labor most important obstacle was distrust of other workers, in gender discrimination most important obstacle was Working environment, in people inequality most important obstacle was Subjective judgments manager.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Employer
 • Fundamental Principles and Rights at Work
 • Convention
 • TOPSIS Technique
 • Discrimination
 1. منابع و مآخذ

  الف) فارسی:

  1. آذر، عادل و ‌رجب‌زاده علی (1381)، "تصمیم‌گیری کاربردی"، انتشارات نگاه دانش، تهران.
  2. احمدنیا، شیرین (1380)، "برخی عوامل فرهنگی ـ اجتماعی مؤثر بر مشارکت محدود زنان"، نامۀ انجمن جامعه‏شناسی ایران، ش 4، تهران، نشر کلمه.
  3. ایزدخواه، محسن (1386)، "بنیان‌های نظری کار شایسته در شرایط ایران"، نشریۀ توسعۀ مدیریت، شمارۀ 83، ص22-1.
  4. باقری، شهلا (1382)، "اشتغال زنان در ایران؛ درآمدی بر عوامل مؤثر بر اشتغال زنان در چهل سال گذشته"، تهران، شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان.
  5. دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی؛ آذر، عادل (1387)، "روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع"، چاپ اول، تهران، انتشارات صفار-اشراقی.
  6. عراقی، عزت‌الله، "دورۀ حقوق کار"، جلد دوم، انتشارات دانشگاه ملی ایران، چاپ اول.
  7. رنجبری، ابوالفضل (1380)، "حقوق کار"، تهران، انتشارات مجد، چاپ سوم.
  8. سخاوت، جعفر (1380)، "وضعیت اشتغال زنان در ایران با تکیه بر اشتغال فارغ‏التحصیلان مدارس حرفه‏ای دختران"، نامۀ انجمن جامعه‏شناسی ایران، شمارۀ 5، تهران، نشر کلمه.
  9. سفیری، خدیجه (1377)، "جامعه‏شناسی اشتغال زنان"، تهران، تبیان.
  10. شقاقی شهری، مریم (1386)، "بررسی نقش تشکل‌های کارگری در حمایت از حقوق بنیادین کار در شهرستان تبریز"، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
  11. عبادی، شیرین (1376)، "حقوق کودک تطبیقی"، چاپ اول، ص4.
  12. فتوت، فرشاد (1383)، "بررسی نقش تشکل‌های کارگری در بیان منافع کارگران در جمهوری اسلامی ایران"، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع).
  13. کیوی، ریمون؛ کامپنهود، لوک وان (1370)، "روش تحقیق در علوم اجتماعی"، ترجمۀ عبدالحسین نیک‌گهر.
  14. مظفری، مهدی (1381)، "منابع حقوق کار"، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، چاپ دوم.
  15. میرغفوری، سید حبیب‌اله (1385).T"شناسایی و رتبه‌بندی عامل‌های مؤثر در گماشته نشدن زنان به پست های مدیریتی در سازمان‌های دولتی استان یزد"، مطالعات زنان، سال 4، شمارۀ 1، ص122-101.
  16. نیری، کامران (1383)، "تشکل‌های کارگری در ایران"، نشریۀ کار و جامعه، شمارۀ 91، ص35-22.
  17. هرندی، فاطمه و همکاران (1384)، "نماگرهای کار شایسته در ایران"، تهران، پژوهشکدۀ آمار.
  18. یاوری، غلامرضا (۱۳۸۸)، "اقتصاد ایران"، تهران، پیام نور.

   

  ب) خارجی:

  1. Turner, T. (2007). Union availability, union membership and immigrant workers, Journal of employee relation, Vol. 30, No. 11-15. pp. 311–326.
  2. ILO. (1999). Decent Work: Report of the Director General, International Labor Conference Geneva.
  3. Help age international : state of the worlds older people 2002
  4. ILO. (June 2001). Report of the Director General to the International Labor Conference.
  5. 23.    ILO. (7 June 2005). Decent Work Indicators for the Asia and pacific region:concepts and Definitions.
  6. 24.    Dervis, K. (2005). Gender Equality. United Nations Development Programmers, Vol. 12, No. 11. pp. 31–39.
  7. www.sida.se
  8. Eguchi, K. (2002). Union as commitment devices, Journal of Economic behavior & organization, Vol. 47, pp. 357-361.
  9. Doucet, A., 1995 "Gender Equality and GenderDifferences in Moushold Work and Parenting" Women Studies International Forum, Vol. 18, No. 3, pp. 271-284.
   1. Zullo, R. (2000). Union membership and political inclusion. Applied Economics, Vol. 16. pp. 43-58.