موضوعات = حقوق اسلامی
قدرت سیاسی؛ مطالعۀ تطبیقی در اندیشۀ لیبرال و اسلامی

دوره 5، شماره 2، مهر 1393، صفحه 359-378

10.22059/jcl.2014.52947

توکل حبیب زاده؛ علی فتاحی زفرقندی


تأملی بر ماهیت حق انصراف در قرارداد‌های الکترونیکی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 133-153

10.22059/jcl.2014.51531

محمدمهدی الشریف؛ حسین اسعدی