نویسنده = خادمی، مازیار
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ تطبیقی گسترۀ نظارت نهاد نگهبان قانون اساسی بر قوانین عادی در نظام حقوقی ایران و هند

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 679-709

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ مازیار خادمی