نویسنده = رستمی، ولی
تعداد مقالات: 3
2. شهرداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 141-161

ولی رستمی؛ معصومه عامری