کلیدواژه‌ها = قابلیت استناد
تعداد مقالات: 3
1. بررسی امکان استناد ثالث به تعهدات قراردادی حرفه‌ای در دعوای مسئولیت مدنی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-46

حسن بادینی؛ مجید صرفی


2. مطالعۀ تطبیقی وضعیت شرط مکتوب بودن در توافقنامههای الکترونیکی داوری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 77-95

لعیا جنیدی؛ رضا مسعودی


3. مسؤولیت محض؛ مبانی و مصادیق

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 19-36

حسن بادینی؛ هادی شعبانی کندسری؛ سجاد رادپرور