نویسنده = ������������������ ��������
مبانی حمایت حقوقی از شهرت

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 339-361

10.22059/jcl.2020.290488.633904

عباس میرشکاری


استثناهای حق تصویر

دوره 9، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 451-472

10.22059/jcl.2017.242351.633549

عباس میرشکاری