نویسنده = عباس میرشکاری
تعداد مقالات: 2
1. مبانی حمایت حقوقی از شهرت

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 339-361

عباس میرشکاری


2. استثناهای حق تصویر

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 451-472

عباس میرشکاری