نویسنده = سید محمد حسینی
تعداد مقالات: 4
2. رقم سیاه، چالشی فراروی آمار جنایی رسمی (با رویکردی تطبیقی بر آمریکا و ایران)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 103-129

10.22059/jcl.2017.62525

سید محمد حسینی؛ مسعود مصطفی پور


3. جنون به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 491-517

10.22059/jcl.2015.55773

سید محمد حسینی؛ امیر اعتمادی


4. مداخله در اموال مسروقه در حقوق کیفری ایران و انگلستان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 87-109

10.22059/jcl.2014.51529

سیدمحمد حسینی؛ امیر اعتمادی