نویسنده = جهانی‌پور، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. اصول توسعۀ پایدار در رویۀ دیوان بین‌المللی دادگستری و دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 799-819

سید مصطفی میرمحمدی؛ محمدرضا جهانی‌پور