نویسنده = عبدی، مونا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی حقوقی – اقتصادی نظریۀ نمایندگی ظاهری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 41-59

منصور امینی؛ مونا عبدی