نویسنده = قاسمی حامد، عباس
تعداد مقالات: 2
2. غیرحرفه‌ای؛ متعهدله ارائۀ اطلاعات در حقوق فرانسه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 229-243

عباس قاسمی حامد