نویسنده = حسینی مقدم، سید حسن
تعداد مقالات: 1
1. دادگاه صالح در حل و فصل اختلافات ناشی از تعهدات غیرقراردادی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 297-322

همایون مافی؛ سید حسن حسینی مقدم