نویسنده = جلالی، محمود
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل تطبیقی وقوع اشتباه انسانی یا خطای فنی در پرداخت‌های مبتنی بر کارت بدهی در حقوق ایران و امریکا

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 545-564

مریم جلالی؛ محمدمهدی الشریف؛ علیرضا فصیحی زاده؛ محمود جلالی