نویسنده = پیلوار، رحیم
تعداد مقالات: 2
1. مطالعۀ تطبیقی اعراض در فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 85-101

رحیم پیلوار