نویسنده = مسعودی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ تطبیقی وضعیت شرط مکتوب بودن در توافقنامههای الکترونیکی داوری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 77-95

لعیا جنیدی؛ رضا مسعودی