نویسنده = ���������� ���������������� ��������
محصول دیجیتال به مثابه کالا در حقوق بیع بین‌الملل

دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 165-184

10.22059/jcl.2021.324759.634205

میرقاسم جعفرزاده؛ وحید عاکفی قاضیانی