نویسنده = ���������� ���������� ������������
بررسی تطبیقی شروط ماهوی علائم تجاری با تأکید بر علائم رنگی و سه بعدی

دوره 7، شماره 2، مهر 1395، صفحه 627-646

10.22059/jcl.2016.60696

علیرضا فصیحی زاده؛ احسان مومنی تذرجی؛ محمد باقرپور