نویسنده = فضل الله فروغی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی تعویق صدور حکم در حقوق کیفری ایران، انگلستان و فرانسه

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 655-678

فضل اله فروغی؛ محمدباقر مقدسی؛ کیوان غنی


2. مطالعۀ تطبیقی شناسایی و اجرای نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران و امریکا

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 601-626

فضل الله فروغی؛ امیر ایرانی