نویسنده = ������������ ������ �����������������
بررسی مبانی تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت؛ با تأکید بر مفهوم تأثیرات خارجی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 361-384

10.22059/jcl.2017.62541

سید علی‌محمد یثربی؛ محمدعلی رضاپور آکردی