نویسنده = فرامرز عطریان
تعداد مقالات: 3
1. انتخاب شهردار در نظام حقوقی ایران و فرانسه

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 709-731

فرامرز عطریان؛ سعید خانی والی‌زاده


3. استقلال سازمانهای غیردولتی در نظام حقوقی ایران، فرانسه و سوئیس

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 379-400

مسعود راعی؛ فرامرز عطریان