استقلال سازمانهای غیردولتی در نظام حقوقی ایران، فرانسه و سوئیس

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد

2 فارغ التحصیل دوره دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه

چکیده

شکل‌گیری سازمان‌های غیر‌دولتی در راستای تحقق بخشیدن به حقوق شهروندی و حمایت از مطالبات قانونی آن‌ها و نیز نیازهای جوامع بشری است. تحقق این هدف دارای الزاماتی است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها حفظ استقلال این مؤسسات می‌باشد. شیوۀ تأسیس، نظارت و انحلال این سازمان‌ها و میزان دخالت و ورود دولت در هرکدام از این مراحل، می‌تواند بیانگر میزان استقلال این نهادهای مدنی باشد. در خصوص انتظام امور سازمان‌های غیردولتی، سه الگوی پیشگیرانه از نوع اجازۀ قبلی، پیشگیرانه از قسم اعلام قبلی، و نظام تعقیبی قابل تصور است که کشورهای ایران، فرانسه و سوئیس هرکدام به ترتیب یکی از آن‌ها را برگزیده‌اند. رویکرد تطبیقی بحث در پی آن است که استقلال سازمان‌های مردم‌نهاد در کدام‌یک از سه نظام یادشده بیشتر تأمین می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Independence of non-governmental organizations in the legal system of Iran, France V Swiss

نویسندگان [English]

 • Masoud Raei 1
 • Faramarz Atrian 2
1 Assistant Professor of Law Department of Najaf Abad Azad University, Isfahan,Iran.
2 Ph.D. graduates of public law and university Instructor
چکیده [English]

 
Formation of non-governmental organizations is in order to realize the Citizenship Rights and support the legitimate demands of their and in line with the needs of human societies . Realization this goal has several conditions that among the most important is to maintain the independence of these organizations. How to establish, supervision and dissolution of the organizations and the degree of government interference in each of these stages, can be indicative of the extent of independence of civil society . In relation to the discipline of  non-governmental organizations, three regimes of Preventive of prior authorization, Preventive of prior notification and Repressive is conceivable that Iran, France and Swiss have chosen each one of them respectively. The purpose of this comparative study is that independence NGOs in which of the three systems are more.

کلیدواژه‌ها [English]

 • non-governmental organizations
 • independence
 • government
 • Iran
 • France
 • Swiss
 1. امامی، محمد و استوار سنگری، کورش (1388)، حقوق اداری، جلد اول، چاپ پنجم، تهران، میزان.
 2. دولت رفتار حقیقی، محمدرضا (بهار و تابستان 1388)،«جایگاه و ماهیت سازمانهای غیردولتی با تأکید بر نظام حقوقی ایران»، تحقیقات حقوقی، شمارۀ 49 ،ص419 -387.
 3. زارعی، ایوب (زمستان 1381)، «لزوم تدوین قانون جامع ناظر بر فعالیت سازمانهای غیردولتی»، مجلس و راهبرد، شمارۀ 36، ص351 -341.
 4. دوتوکویل، آلکسیس (1383)، تحلیل دموکراسی در امریکا، ترجمة رحمت‌الله مراغه‌ای، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
 5. گولد، جولیوس و کولب، ویلیام (1384)، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمة گروه مترجمان، تهران، انتشارات مازیار.
 6. صفار، محمدجواد (1390)، شخصیت حقوقی، چاپ اول، تهران، انتشارات بهنامی.
 7. طباطبایی موتمنی، منوچهر (1388)، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، چاپ چهارم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
 8. طباطبایی موتمنی، منوچهر (1390)، حقوق اداری، چاپ شانزدهم، تهران، سمت.
 9. فلسفی، نصرت‌الله (تابستان 1386)، «جایگاه دموکراسی در نظام جمهوری اسلامی ایران»، نشریة حقوق اساسی، شمارۀ هشتم، ص221-151.
 10. ......،( 1364)، مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلد اول، تهران، انتشارات مجلس شورای اسلامی.
 11. هاشمی، سید محمد (1384)، حقوق بشر و آزادیهای اساسی، چاپ اول، تهران، میزان.
 12. هداوند، مهدی و یزدانی، زنور (1390)، مجموعه کتابهای دادگاه‌های اختصاصی اداری (عوارض شهرداری)، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل.
 13. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358.
 14. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392.
 15. آیین‌نامۀ اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد مصوب 1384.
 16. قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب 1380.
 17. قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380.
 18. قانون تجارت مصوب 1311.
 19. آیین‌نامة ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب 1337.
 20. مصوبة نحوۀ تشکیل و تأسیس انجمن‌های علمی، ادبی و هنری شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب 1370.

ب) خارجی:

 

  21.Colliard, Claude, Albert, (1975) Libertes publiques , 5ème édition

,précis Dalloz

 

22.Miaille,M, (1978) ĹEtat du droit , Presses Universitaires de Grenoble,

 

23.Robert, Jacques avec la collaboration de Duffar, Jean, Droit de l´homme et libertés fondamentales,6ème éd, Montchrestien,

 

24. Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, disponible à:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069570-31/7/2014

 

25. Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, disponible à:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069620-31/7/2014

 

26. code civile Suisse  du 10 décembre 1907,disponible à: http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html-31/7/2014.