نویسنده = ������������ ������ ��������
نقش زیان‌دیده در بروز خسارت در حقوق مسئولیت بین‌المللی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 177-194

10.22059/jcl.2018.250472.633619

سید قاسم زمانی؛ وحید بَذّار


نابودسازی از طریق نقض امنیت انسانی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 179-201

10.22059/jcl.2018.258288.633676

سید قاسم زمانی؛ رضا شیران خراسانی