نویسنده = سید قاسم زمانی
تعداد مقالات: 2
1. نقش زیان‌دیده در بروز خسارت در حقوق مسئولیت بین‌المللی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 177-194

سید قاسم زمانی؛ وحید بَذّار


2. نابودسازی از طریق نقض امنیت انسانی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 179-201

سید قاسم زمانی؛ رضا شیران خراسانی