نویسنده = سید محمد طباطبائی نژاد
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر مادۀ 968 ق.م بر شروط حل اختلاف قراردادی در نظم قضایی کنونی؛ رهیافت‌هایی از مطالعات تطبیقی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 521-543

محسن اهالی آباده؛ سید محمد طباطبایی‌نژاد


2. تعهد بایع در مقابل خریدار در خصوص ادعای نقض حقوق مالکیت فکری شخص ثالث

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 253-269

سید محمد طباطبائی نژاد؛ مریم فارسی؛ معصومه ناظری فینی