نویسنده = افتتاحی، محدثه
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ تطبیقی قرارداد جانبی در حقوق انگلیس و ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 547-567

حبیب طالب احمدی؛ محدثه افتتاحی