نویسنده = تاور، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم بشریت در آیینۀ مکاتب حقوق بینالملل؛ جدال رویکرد مدیریتگرا در برابر طرح انسانی شدن

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 69-92

اسماعیل تاور؛ ابراهیم بیگ زاده