نویسنده = محمودی، نصیبه
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ تطبیقی اصل تغییرناپذیری دعوای حقوقی در حقوق ایران و امریکا

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 473-491

مصطفی السان؛ نصیبه محمودی