نویسنده = حاجی‌پور، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی اعمال حقوق بنیادین بشری در حقوق خصوصی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 571-594

مرتضی حاجی‌پور