نویسنده = اصغری آقمشهدی، فخرالدین
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ تطبیقی تأثیر عرف و عادت در تفسیر قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 413-442

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ محمدحسین تقی پور درزی نقیبی