نویسنده = مهدوی ثابت، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی قلمرو کیفری در تخلفات رانندگی در نظام حقوقی ایران و رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 805-821

محمدرضا یوسفی؛ محمد علی مهدوی ثابت