نویسنده = همتی، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی ارکان و الزامات حکومت محلی در ایران و ژاپن

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 821-844

مجتبی همتی