نویسنده = ظهوری، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. قواعد و شرایط حاکم بر مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 25-43

حمید ابهری؛ محمد فرزانگان؛ سمیه ظهوری