نویسنده = کوشش کار، ریحانه
تعداد مقالات: 1
1. حق اتباع خارجی در زمینۀ تملک اموال در ایران با نگاهی به نظام حقوقی ترکیه

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 521-544

احمدرضا توحیدی؛ ریحانه کوشش کار