نویسنده = کرمی، سکینه
تعداد مقالات: 1
1. نابرابری قدرت چانه زنی به عنوان مبنایی برای کنترل قرارداد

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 693-723

سکینه کرمی