نویسنده = خورسندیان، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ تطبیقی تعهدات طرفین قراردادهای خدمات در حقوق ایران و اروپا

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 121-146

محمدعلی خورسندیان؛ میلاد امیــری