نویسنده = نهاوندی، الناز
تعداد مقالات: 1
1. حق دراختیار گرفتن کالا در کنوانسیون CMR و مقایسۀ آن با قانون تجارت ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 325-349

سعید محسنی؛ الناز نهاوندی