نویسنده = بابایی فرد، اسداله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جامعه‌شناختی حقوق فراملی، جهانی شدن و همبستگی جهانی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 405-435

اسداله بابایی فرد