نویسنده = جلالی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تمایز میان اموال اشخاص عمومی در حقوق فرانسه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 317-333

محمد جلالی؛ حامد کرمی