نویسنده = تقی پور، بهرام
تعداد مقالات: 1
1. مسئولیت داور در حقوق ایران و برخی کشورها

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 57-85

بهرام تقی پور