نویسنده = محسنی، حسن
تعداد مقالات: 3
1. تصرفات دادخواهان در دعوا و دادرسی (رویکرد تطبیقی)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 403-423

حسن محسنی


2. توصیف رأی از منظر قابلیت شکایت (با نگاهی تطبیقی)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 323-342

حسن محسنی


3. نقص اعمال آیین دادرسی مدنی در حقوق فرانسه

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 793-808

حسن محسنی