نویسنده = جانی پور، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی اصل اختصاص در استرداد مجرمان در نظام حقوقی ایران و ایالات متحدۀ امریکا‌

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 331-350

آزاد قیطولی؛ مجتبی جانی پور؛ مهین سبحانی