نویسنده = رضوی فرد، بهزاد
تعداد مقالات: 1
1. حق بر علنی بودن دادرسی به عنوان یکی از حقوق دفاعی متهم در رویۀ دادگاه های کیفری بین المللی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 163-176

بهزاد رضوی فرد؛ حسین قربان زاده