نویسنده = صادقی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رابطۀ حق مؤلف و محتوای اثر در آرای قضایی آمریکا، بریتانیا و کانادا

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 651-676

محمود صادقی؛ سارا علامه