نویسنده = گلپایگانی، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی اصول تفسیر تریپس در هیئت حل اختلاف سازمان تجارت جهانی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 155-170

محسن صادقی؛ نرگس گلپایگانی