نویسنده = میرمجیدی، سیده سپیده
تعداد مقالات: 1
1. مصونیت کیفری نمایندگان مجلس در حقوق ایران و افغانستان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 43-72

محمدجعفر حبیب¬زاده؛ سارا وزیری؛ سیده سپیده میرمجیدی