نویسنده = امینی، منصور
تعداد مقالات: 1
1. حسن نیت در قراردادها: از نظریه تا عمل؛ نگاهی به موضوع در نظام حقوقی کامن‌لا

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 23-43

منصور امینی؛ یحیی ابراهیمی