نویسنده = الشریف، محمدمهدی
تعداد مقالات: 1
1. کیفیت و آثار تسلیم منفعت؛ مطالعه تطبیقی در فقه و قانون مدنی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-22

محمدمهدی الشریف