نویسنده = جنیدی، لعیا
تعداد مقالات: 1
1. کنوانسیون نیویورک و رژیم اجرایی آن

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 52-87

لعیا جنیدی