نویسنده = اشراقی، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی رفتار طرفین عقود و دعاوی بر اساس نظریه بازی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 26-49

حسن بادینی؛ مجتبی اشراقی