نهاد اعتراض مستقل در آیین دادرسی مدنی فرانسه

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در همۀ نظام‌های قضایی یکی از دغدغه‌های اصلی قانون‌گذار و رویۀ قضایی، دستیابی به بیشترین درجۀ اطمینان نسبت به مطابقت آرای قطعی با قانون و اصول حقوقی است. در حقوق فرانسه با اینکه قلمرو گستردۀ فرجام‌خواهی، مطابقت آرای دادگاه‌ها را با قانون و اصول حقوقی تا حد زیادی تضمین می‌کند، اما رویۀ قضایی به این حد اکتفا نکرده، در همۀ مواردی که یکی از طرق عادی یا فوق‌العادۀ اعتراض به رأی از سوی قانون ملغی شده، در فرض تجاوز قاضی از حدود اختیارات خود، به طرفین اجازه داده است تا با وجود ممنوعیت قانونی، به طرق مستقل اعتراض به رأی استناد نمایند. در حقوق ایران با توجه به قلمرو محدود فرجام‌خواهی، به‌خصوص در دعاوی مدنی، لازم است تا موضع نظام‌های حقوقی دیگر در نظارت بر آرای قطعی، شناسایی و به آن توجه شود. به همین دلیل، در این مقاله، نهاد اعتراض مستقل در حقوق فرانسه با تشریح قلمرو و شرایط آن بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Autonomic Nullity-Appeal in French Law

نویسندگان [English]

 • Abbas Karimi 1
 • Reza Shokoohizadeh 2
1 Professor of Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran,Iran
2 Assistant Professor of Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran,Iran
چکیده [English]

One of the most important concerns over judicial systems around the world is guaranteeing the conformity of definitive judgments with law and legal principles. In French law, despite the fact that the appeal in Cassation Court (pourvoi en cassation) is widely accepted,the jurisprudence does not stop in this phase; in all cases where ordinary or extra-ordinary ways of appeal are abolished by the law, in cases of the ultra virus actions of the judicial authorities, the parties could resort to autonomic appeal. This appeal is created by the French jurisprudence. Taking into account the restricted domain of appeal in the Supreme Court in Iranian Law, especially in civil matters, it is necessary to consider the mechanism of other legal systems in respect of controlling the correspondence of definitive judgments with law and legal principles. For there reasons, the domain and conditions of autonomic nullity-appeal in French Law have been studied in this Article.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nullity-appeal
 • definitive judgments
 • Ultra virus actions
 1. الف) فارسی

  1. پژوهشگاه قوۀ قضائیه (1393الف)، مجموعه آرای قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) (بهمن 1391)، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوۀ قضائیه.
  1. پژوهشگاه قوۀ قضائیه (1394ب)، مجموعه آرای قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) (تیر، مرداد، شهریور 1392)، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوۀ قضائیه.
  2. پژوهشگاه قوۀ قضائیه (1395ج)، مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) سال 1392، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوۀ قضائیه.
  3. شمس، عبدالله (1384)، آیین دادرسی مدنی، ج3، تهران: انتشارات دراک.
  4. کریمی، عباس و شکوهی‌زاده، رضا (1388)، «صلاحیت انحصاری»، نامۀ مفید، نامۀ حقوقی، سال پانزدهم، ش73، ص 47-62.

  ب) خارجی

  1. Callé, Pierre et Dargent, Laurent (2017), Code de procédure Civile, Paris, Dalloz.
  2. Cornu, Gérard (1996), Vocabulaire juridique, Paris, Presse universitaire de France.
  3. De Leval, George (2005), Eléments de procédure civil, Bruxelles, Larcier.
  4. Guinchard, Serge et Chainais, Cécile et Ferrand, Frédérique (2014), Procédure civile: Droit interne et droit de l’Union européen, 32e éd., Dalloz, Paris.
   1. Guinchard, Serge, Chainais, Cécile et al. (2015), Droit processuel, Droits fondamentaux du procès, 8e éd., Paris, Dalloz.
   2. Héron, Jacques et Le Bars, Thierry (2015), Droit judiciaire privé, LGDJ, Paris.
   3. Larguier, Jean et Conte, Philipe et Blanchard, Christophe (2010), Droit judiciaire privé: procédure civile, 20e éd., Dalloz, Paris.
   4. Supiot, Alain (1987), Droit du travail, les juridictions du travail, tome 9, Paris, Dalloz.
   5. Terré, François et Simler, Philippe et Lequette, Yves (2005), Les obligations, Dalloz, Paris.
   6. Waline, Marcel (1927), La notion judiciaire de l’excès de pouvoir: l’excès de pouvoirs du juge, Paris, Dalloz.
   7. Charuault, Christian (2006), "L’excès de pouvoir", Mélanges Ph. Simler, Dalloz-Litec, p. 1-9.
   8. Ladant, Catedrine (2017), "Arrêt de chambre mixte du 7 juillet 2017, no 1525651", Cour de cassation, p. 22-30.
   9. Perdiau, André (2002), "Existe-t-il des pouvoirs-nullité?", Recueil Dalloz, 2002, chronique, p. 1993-1995.
   10. Santa-Croce, Michel (1999), "De la limitation des vois de recours à la délimitation de l’excès de povoir", Mélanges M. Jeantin, Dalloz, p. 467-480.
   11. Sommer, Jean-Michel (2011), "excès de pouvoir du juge dans la jurisprudence de la cour de cassation 1990-2010", La réforme de la procédure d’appel, dir. L. Cadier et D. Loriferne, IRJS éditions, p. 1-8.
  1. Delpech, Xavier (2014), "Recours-nullité contre un jugement interprétatif rendu en matière de procédure collective", Actualité Dalloz, 28 mai, p. 1-6.
  2. Fricero, Natali,(1998), "L’excès de pouvoir en procédure civile", Revue générale des procédures, no1, janvier-mars 1998, p. 17-44.
  3. Gerbay, Phillipe (2011), "Les effets de l’apple-nullité: un choix à pile ou face?"Mélanges D. Tricot, Dalloz et Litec, 86-90.
  4. Guinchard, Serge (1996), "Le second degré de juridiction", XXe anniversaire de la cour d’appel de Versail, 22 mai 1996, Gaz. Pal., p. 1004-1016.
  5. Guinchard, Serge (1998), "Le droit à un procès équitable; droit fondamental?" AJDA, no spécial, Juillet-août, 34-46.